Financiering en kredietwaardigheid

Financieel beleid

Het financieel beleid van Alliander richt zich op een balans tussen bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen en een adequaat aandeelhoudersrendement, met behoud van de flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en te kunnen investeren. Het financiële kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op de vier ratio’s zoals opgenomen in de kerncijfers. Per 30 juni 2015 voldoen alle ratio’s aan de gestelde norm.

Algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn het zorgdragen voor een evenwichtig aflossingsschema, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen. Met het opereren binnen het financiële kader en de algemene uitgangspunten wordt een solide A rating profiel gehandhaafd.

Nettoschuldpositie en financiering

De nettoschuldpositie per 30 juni 2015, op basis van IFRS, bedraagt € 1.503 miljoen (31 december 2014: € 1.369 miljoen) en op basis van het financieel beleid van Alliander € 1.751 miljoen (31 december 2014: € 1.617 miljoen). De stijging is met name het gevolg van het uitbetaalde dividend over 2014 van € 125 miljoen in 2015.

Reconciliatie nettoschuldpositie

€ miljoen

30 juni 2015

31 december 2014

Langlopende financiële verplichtingen

1.203

 

1.616

 

Kortlopende financiële verplichtingen

561

 

159

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

158

 

145

 

Brutoschuldpositie

 

1.922

 

1.920

     

Liquide middelen

159

 

167

 

Kortlopende financiële activa

50

 

184

 

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde van cross border leases

210

 

200

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

419

 

551

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

1.503

 

1.369

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

1.751

 

1.617

Kredietfaciliteiten

Ultimo juni 2015 heeft Alliander de beschikking over een Revolving Credit Facility (RCF) met een totaalbedrag van € 600 miljoen en een looptijd tot midden juli 2018. Onder de RCF is per 30 juni 2015, evenals per 31 december 2014, niet getrokken. Daarnaast heeft Alliander een EMTN-programma van € 3 miljard waaronder per 30 juni 2015 voor € 1,5 miljard (per 31 december 2014: € 1,5 miljard) aan obligaties is uitgegeven en een ECP-programma van € 1,5 miljard waaronder per 30 juni 2015 voor ECP € 158 miljoen is uitgegeven (per 31 december 2014 € 153 miljoen).

De aflossing in 2015 bestaat met name uit het ECP-programma (aflossing in juli en september 2015). De aflossingen in de komende jaren bestaan met name uit de obligatieleningen met betrekking tot het EMTN-programma.