Noot 55 Financiële baten

€ miljoen

2020

2019

Rente-inkomsten uit kasgeldleningen en deposito's

1

1

Financiële baten op leningen van groepsondernemingen

74

84

Valuta-omrekeningsverschillen

-

-

   

Totaal

75

85

Binnen Alliander wordt het valutarisico afgedekt door middel van FX swaps. De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro op de voor de vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken financiering in vreemde valuta.

De financiële baten op leningen van groepsondernemingen zijn € 10 miljoen lager ten opzichte van 2019 door verandering in de doorbelaste interestpercentages en verandering in de samenstelling van groepsondernemingen.